miadzviedz: (bear)
[personal profile] miadzviedz
Паразмаўляў на днях з родзічамі, якія жывуць у адным з паўночных раёнаў Беларусі (дарэчы, раён адзін з самых бедных у краіне, хаця, у галіне турызму і адпачынку мог бы зарабляць велізарныя грошы, калі б усё было наладжана як мае быць). Дык вось, на чале раёну нядаўна паставілі новага старшыню РВК. Адным з першых пастаноў гэтага кіраўніка стала патрабаванне на мясцовым рынку ва ўсіх кіёсках зрабіць аднолькавыя дахі і дзверы. То бок, у дэпрэсіўным рэгіёне, дзе і так кожная капейка дастаецца з вялікімі цяжкасцямі - трэба выкінуць некалькі мільёнаў проста так па жаданню нейкага панаехаўшага "варага". Дарэчы, "першая ледзі" таксама не адстае ў заваяванні народнай любові і павагі. На днях, калі яна запаркавалася пад знакам, супрацоўнік ДАІ зрабіў ёй заўвагу. У адказ пачуў пагрозы: "Ты працуеш апошні дзень!".
Я, канешне, разумею, што такіх "паноў" у нашай шматпакутнай Беларусі хапае. Але цікава, ці існуе ў іх нейкі інстынкт самазахавання? Ці разумеюць яны, што цярпенне народу не бязмернае? І калі раптам разьбу сарве, дзе яны акажуцца тады?   
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

miadzviedz: (Default)
miadzviedz

September 2016

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 10:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios