miadzviedz: (bear)
[personal profile] miadzviedz
Сёння - Дзень Расеі альбо Дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Расійскай Федэрацыі. У самой Расеі часта ідуць спрэчкі наконт гэтага свята. Імперцы ліюць гаручыя слёзы аб страчаных тэрыторыях. Але, аказваецца, не ўсе:

- что если бы не ельцинская декларация, "независимых республик" у нас было бы не пятнадцать, а тридцать пять. В апреле 1990 г. Политбюро ЦК КПСС и Верховный Совет СССР уравнял права автономий в составе советских республик с правами самих этих республик. Таких автономий в СССР было 20, из них 16 – в Российской Федерации. То есть у РСФСР изыма…лись 51% территорий, 20 миллионов человек населения и почти все природные и стратегические ресурсы. Татария, Якутия, Башкирия - они все стали бы "Украинами". И только декларация 12 июня остановила этот процесс, позволив сохранить хотя бы яро России; то, от чего можно начинать восстановление.
Так что - праздник это, граждане. Праздновать его можно и нужно.

Вось, на маю думку, ключавыя словы: "51% территорий, 20 миллионов человек населения и почти все природные и стратегические ресурсы."
То бок, уся гісторыя Маскоўскай/Расейскай дзяржавы - гэта звычайнае рабаванне суседскіх рэсурсаў і тэрыторый. Успомнім "першапраходцаў" Сібіры і Далёкага Ўсходу  - чым яны займаліся? Так, рабаваннем і рэкетам, кажачы па сучаснаму. А што адбываецца цяпер? Тое ж самае, толькі цяпер замест скур і футра - нафта, газ, дыяманты ды золата.  А ці адбывалася якое-небудзь паляпшэнне жыцця мясцовага насельніцтва? Для гэтага дастаткова параўнаць узровень жыцця расейскай Сібіры і амерыканскай Аляскі - усе пытанні адпадуць самі сабой.
Ну, і якую будучыню плануюць сабе спадары імперцы? Адбудова сваёй краіны, паляпшэнне жыцця яе грамадзян? Не, няправільна. "И только декларация 12 июня остановила этот процесс, позволив сохранить хотя бы яро России; то, от чего можно начинать восстановление." - яны плануюць рэванш. Зноў захоп чужых тэрыторый і рабаванне. Вось так. І што з гэтым рабіць? Ці спыніцца калі-небудзь гэтае кола?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

miadzviedz: (Default)
miadzviedz

September 2016

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios