miadzviedz: (bear)
[personal profile] miadzviedz
Адпачывалі мы ў гэты дзеньз сябрамі на лецішчы. Было цудоўнае надвор'е, прымалі сонечныя ванны так, што я ажно плечы сабе спаліў. Смажылі мяса, капцілі рыбу і курэй, ну і, само сабою, запівалі гэта ўсё як мае быць. Пад вечар вярнуліся ў горад, пайшлі на плошчу паслухаць нейкі залётны кавэр-бэнд. Пасля канцэрту народ пачаў разыходзіцца. Стаім з сябрам, чакаем жонак з дзецьмі, тут міма шпацыруе хлапец гадоў 30-ці у майцы з Пагоняй. Я яму: "Добры вечар! Класная майка!". Той спыняецца і раптам кажа: "Давай махнём!" Ну я адразу скідваю сваю, ён сваю. Памяняліся, паціснулі рукі і пайшлі кожны сваёй дарогай. :) Жонка потым расказвала, што не зразумела адразу, што адбываецца: "Стаіць мой благаверны і раптам пасярод плошчы пачынае распранацца, і побач з ім мужык нейкі  яшчэ" :) Але гэта яшчэ ня ўсё. Ну, сабраліся мы ўсей кампаніяй і пасунуліся дадому. Пайшлі мы з сябрам наперад, дзесьці па дарозе сустракаем купку маладых хлапцоў і дзяўчат. Ад іх аддзяляецца сімпатычная дзяўчына, накіроўваецца наўпрост да мяне і кажа: "Мужчына, а ў вас класная майка!" "Дзякуй", кажу, "толькі што прыдбаў". "БЧБ?", "БЧБ!". Адышлі трохі, а сябар кажа: "Ну ты лох! Трэба было прапанаваць памяняцца!" :))) Ага, кажу, жонка бы зацаніла! Вось такі пазітыўчык.  
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

miadzviedz: (Default)
miadzviedz

September 2016

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios